Privacyverklaring

Erfgoed Terschelling is een initiatief van gemeente Terschelling.

U heeft er recht op dat de gemeente Terschelling zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer.

U deelt persoonsgegevens met ons, bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen als gevolg van ons contact met elkaar. We hebben sommige gegevens van u nodig om bijvoorbeeld vragen te kunnen beantwoorden en om u rechten te geven om in het systeem te werken.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan u als dat nodig is. Als ambtenaar zijn wij verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens, voor zover de wet ons niet tot iets anders verplicht. Andere medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verstrekt hebben.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de gemeente Terschelling, tel. 0562 - 446 244 of via gemeente@terschelling.nl.

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via gemeente@terschelling.nl. Aanvullende informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens binnen de gemeente kunt u vinden in ons privacybeleid en -reglement. Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Terschelling kunt u contact opnemen via tel. 0562 - 446 244 of via gemeente@terschelling.nl. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens(externe link) raadplegen.